Sistemes de gestió

SEGURETAT I SALUT

A BERSA ens esforcem dia rere dia per millorar i assolir bons resultats. El nostre sistema de gestió esdevé, tot veient els resultats obtinguts, una eina eficient i eficaç per aconseguir un desenvolupament ordenat de les accions de prevenció.

BERSA disposa d' un servei de seguretat i salut dirigit per un enginyer de camins que supervisa i coordina la seguretat a les obres. A més, té contractat un servei de prevenció exterior que col·labora i assessora al cap d'aquest servei.

Tots els encarregats d'obra de BERSA compten amb una formació mínima de nivell bàsic (50 h) i constitueixen el recurs preventiu permanent a l'obra (en compliment de la llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals).

A cada obra, el cap d'obres i l'encarregat porten la planificació dels treballs (programa d'obra, programa mensual i programa setmanal). En aquesta tasca es tenen en compte els riscos i les mesures preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra i s'estudien les possibles interferències entre les diferents fases de l'obra o entre els diferents subcontractistes o autònoms que hi intervenen.

Els nostres principals esforços es materialitzen en:
- L'aportació dels mitjans tècnics necessaris i la investigació amb insistència de l'aparició en el mercat de nous productes.
- La sensibilització i formació dels comandaments responsables de les obres, això és, caps d´ obra, encarregats i capatassos.
- La sensibilització i formació del personal d'obra.
- L'avaluació de les empreses subcontractades.

Estem en el camí correcte i cal que seguim avançant. Per això, la política deBERSA aposta per la millora contínua en la recerca de la qualitat i de la repercussió en el medi ambient, i en la prevenció de riscos laborals.

MEDI AMBIENT

Davant la preocupació creixent i conscienciació per la preservació del medi ambient, que s'observa a la societat en general, BERSA ha volgut afegir-se a aquest objectiu en aportar uns criteris sosteniblement adequats a l'execució de les obres i dels serveis que ofereix.

Per això, hem integrat en el nostre sistema de qualitat els procediments que cal seguir per a realitzar unes pràctiques ambientals adequades, com per exemple, la segregació i gestió de residus, el control d'emissions i l'abocament de deixalles, l'ús racional dels recursos naturals, etc., per fomentar en primer lloc la reducció, la reutilització i el reciclatge.

contacte - avís legal
C/ Rosalía de Castro, 8 · 08025 Barcelona · Tel. 93 436 57 58 · Fax 93 436 56 97
Av. Sant Sebastià, 6 · 25334 Castellserà (Lleida) · Tel. 973 610 162 · Fax 973 610 685
Contacte: bersa@bersaobracivil.com